TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

 Quyết định 42/2005/QĐ – BYT ngày 08/12/2005 của Bộ y tế về việc ban hành: “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”
             Công Ty TNHH Hải Nam Okinawa là công ty chuyên sản xuất Rong Nho Biển. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị hiếu người tiêu dùng trong an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi trồng của công ty. 

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Rong nho biển, quy định các yêu cầu kỹ thuật, các chỉ tiêu cảm quan  vật lý, hóa học, vi sinh vật, kim loại nặng và các tiêu chuẩn phù hợp những quy định về vệ sinh antoàn thực phẩm của Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường,Bộ Thủy Sản, Bộ Y tế cho sản phẩm Rong nho biển được sản xuất dưới dạng nuôi trồng, nhân giống trong môi trường nước biển sạch. Được sử dụng ăn liền như một loại rau xanh.