CHỨNG NHẬN HACCP

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Hải Nam – Okinawa được đánh giá và chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN5603:2008-CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 (HACCP Codex)