CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

để sản xuất kinh doanh sản phẩm: Nuôi trồng rong nho biển và Sản xuất rong nho muối, rong nho biển.